PATVIRTINTA

Tauragės profesinio rengimo centro

direktoriaus  2016 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 4-179

 

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO

VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

2016-2017 MOKSLO METAMS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Planas parengtas vadovaujantis:

1.1. Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais dokumentais:

-        2015-07-08 d. įsakymas Nr. V-735 „ 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai“,

-        2015 -05-06 d. įsakymas Nr. V-457 „ 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai“ ir 2015 -06-16 d. įsakymas Nr. V-614 ,, Dėl 2015 -05-06 d. įsakymo Nr. V-457 „ 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai“ pakeitimo“.

-        2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. V-716 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. v-457 „Dėl 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo’’.

-        2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr.  V-1101 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo‘‘.

-        2015-05-08 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

-        2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-654 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo‘‘.

-        2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. Įsak- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo‘‘.

               1.2 Mokymo programomis ir Centro tvarkų aprašais.

Peržiūrėti visą dokumentą "Vykdomų programų įgyvendinimo planas 2016-2017 mokslo metais"