PATVIRTINTA

Tauragės profesinio rengimo centro

direktoriaus  2017 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 419

 

TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO

VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

2017-2018 MOKSLO METAMS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Planas parengtas vadovaujantis:

1.1. Švietimo ir Profesinio mokymo įstatymais bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais dokumentais:

- 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. V-645 „2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrieji profesinio mokymo planai“.

- 2017 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“.

- 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeitimai (2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr.  V-1101).

-     2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-479 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

-     2011 m. vasario 21 d. Nr. V-269 ,,Dėl vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-654, 2016 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-734).

-     2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ĮSAK- 2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. Pakeitimai (2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-46).

-     2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. ĮSAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ”. Pakeitimai (2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766, 2014 m. gegužės 26 d. Nr. V-466, 2017 m. liepos 4 d. Nr. V-554).

1.2. Mokymo programomis ir Centro tvarkų aprašais.  

Peržiūrėti visą dokumentą "Vykdomų programų įgyvendinimo planas 2017-2018 mokslo metais"