TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

SRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO

 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Prioritetiniai tikslai ir uždaviniai.

1 TIKSLAS: Tobulinti profesinio mokymo paslaugų kokybę.

Uždaviniai:

1.1. Ugdyti mokinių darbo kultūrą ir iniciatyvumą.

1.2. Tobulinti, atnaujinti turimą mokymo metodinę medžiagą.

1.3. Organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

2 TIKSLAS: Plėtoti bendrąsias mokytojų ir mokinių kompetencijas.

Uždaviniai:

2.1 Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas (Skaitmeninio raštingumo, Mokymosi ir problemų sprendimo, Iniciatyvumo ir verslumo, Sveikatos tausojimo ir darbo saugos, Komandinio darbo, Profesinės etikos, Bendravimo užsienio kalba).

2.2 Sudaryti sąlygas mokytojams stiprinti asmenines skaitmeninio raštingumo, bendravimo užsienio kalba kompetencijas.